tanie dekoracje komunijne | wyj徠kowe dekoracje 郵ubne | pi瘯ne anio造 gipsowe | opakowanie i artyku造 dekoracyjne hurt
Produkty
Szukaj
Producenci


Nowo軼i

Anio 1351.8
Wysoko嗆 11cm. zobacz wi璚ej

Informacje
Regulamin

1. Sklep internetowy prowadzi sprzeda towarów za po鈔ednictwem sieci Internet. Tre軼i prezentowane na stronie internetowej Sklepu, a w szczególno軼i og這szenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie s ofert handlow w rozumieniu artyku逝 66 i 661 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszeniem do zawarcia umowy.

2. Zasady sprzeda篡, okre郵one w niniejszym regulaminie, dotycz wy陰cznie sprzeda篡 na terenie Polski. W przypadku ch璚i dokonania zakupu towaru(ów) z przeznaczeniem za granic Polski, Klient obowi您any jest uzgodni zasady sprzeda篡 ze Sklepem przed z這瞠niem zamówienia i zaznaczy ten fakt w sk豉danym zamówieniu wed逝g instrukcji Sklepu.

3. Osoba, która zamierza korzysta ze Sklepu www.artpakdekoracje.com.pl po raz pierwszy musi zarejestrowa si wype軟iaj帷 formularz rejestracyjny na stronie Sklepu internetowego. W trakcie rejestracji Klient dokonuje wyboru loginu (unikalnego identyfikatora) oraz has豉 (które nie powinno by powieleniem identyfikatora), a tak瞠 wpisania danych osobowych oraz podania adresu poczty elektronicznej. Podanie b喚dnego adresu poczty elektronicznej spowoduje niemo積o嗆 zalogowania si na wybrany login i has這. Przy ka盥ym kolejnym logowaniu si na stronie www.artpakdekoracje.com.pl login nie ulega zmianie.

4. Z這瞠nie zamówienia w Sklepie internetowym poprzez stron www.artpakdekoracje.com.pl, jest równowa積e z akceptacj przez Klienta niniejszego regulaminu, z którym Klient móg si zapozna i zapisa przed zawarciem umowy, poniewa zosta mu dor璚zony w wiadomo軼i e-mail "Potwierdzenie otrzymania zamówienia".

5. Zamówienia s przyjmowane za po鈔ednictwem strony www.artpakdekoracje.com.pl i stron przekierowuj帷ych.

6. Po z這瞠niu zamówienia za po鈔ednictwem wy瞠j wymienionej strony www do Klienta zostaje wys豉na automatycznie na wskazany przez niego w procesie rejestracji adres e-mail wiadomo嗆 "Potwierdzenie otrzymania zamówienia", potwierdzaj帷a otrzymanie zamówienia, powoduj帷 zwi您anie oferenta z這穎n ofert z chwil, gdy wiadomo嗆 wprowadzono do 鈔odka komunikacji elektronicznej w taki sposób, 瞠by Klient móg zapozna si z jej tre軼i. Do tej wiadomo軼i za陰czany jest niniejszy regulamin wraz z wzorem o鈍iadczenia o odst徙ieniu od umowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002r o szczególnych warunkach sprzeda篡 konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.

7. Przes豉ne do Klienta przez system elektroniczny Sklepu "Potwierdzenie otrzymania zamówienia" nie oznacza zaakceptowania przez Sklep zamówienia Klienta i nie jest potwierdzeniem dokonania sprzeda篡.

8. Sklep, po otrzymaniu zamówienia i dokonaniu przez Klienta pe軟ej zap豉ty bezpo鈔ednio lub za po鈔ednictwem instytucji finansuj帷ej, w terminie 7 dni roboczych odrzuca lub przyjmuje zamówienie do realizacji, za wyj徠kiem przypadków wybrania przez Klienta opcji "za pobraniem" lub z "przelew - p豉tno嗆 odroczona", w przypadku których Sklep odrzuca lub przyjmuje zamówienie do realizacji w terminie 7 dni od dnia ustalenia informacji koniecznych do weryfikacji adresata przesy趾i oraz zdolno軼i p豉tniczych Klienta. Sklep ma prawo odrzuci zamówienie bez podania przyczyn. Sklep wg w豉snego uznania lub wymogów dostawców mo瞠 wymaga spe軟ienia przez Klienta dodatkowych warunków, w tym dokonywa dodatkowej weryfikacji Klienta przed podj璚iem decyzji o przyj璚iu lub odrzuceniu Zamówienia. Informacja o odrzuceniu zamówienia przez Sklep wysy豉na jest na adres e-mail Klienta podany przy rejestracji. Aktualny status zamówienia Klient mo瞠 sprawdzi po zalogowaniu si na stronie sklepu w zak豉dce "Zamówienia".

9. Zamówienie uznaje si za odrzucone w przypadku braku odpowiedzi na zamówienie ze strony Sklepu w terminach, o których mowa w pkt 9 niniejszego regulaminu.

10. Cen towaru i wszelkie inne koszty zamówienia, w tym koszty transportu pokrywa Klient.

11. Je瞠li zamówienie zosta這 odrzucone Klientowi z tytu逝 odrzucenia zamówienia nie przys逝guj 瘸dne inne roszczenia poza roszczeniem o zwrot uiszczonej ceny.

12. Umowa wi捫e strony z chwil, gdy potwierdzenie przyj璚ia zamówienia do realizacji przez Sklep wprowadzone zostanie do 鈔odka komunikacji elektronicznej w taki sposób, 瞠by Klient móg zapozna si z tre軼i wiadomo軼i.

13. Przyj皻e zamówienie zostanie zrealizowane i zamówiony towar zostanie wys豉ny do Klienta w ci庵u 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy zgodnie z pkt 13 niniejszego regulaminu.

14. Dostawa towaru odbywa si w sposób wybrany przez Klienta przy sk豉daniu zamówienia z opcji dost瘼nych na stronie Sklepu. W przypadku dostawy za po鈔ednictwem kuriera Sklep zastrzega sobie prawo jego wyboru wed逝g w豉snego uznania. Mo磧iwe sposoby dostawy oraz koszty z nimi zwi您ane okre郵one s na stronie Sklepu. Koszty przesy趾i obci捫aj zamawiaj帷ego.

15. Klient ma prawo wyboru towaru, sposobu dostawy, sposobu zap豉ty, rodzaju wystawianego dokumentu sprzeda篡 i innych opcji jedynie spo鈔ód udost瘼nionych w Sklepie w procesie sk豉dania zamówienia. Zasady i mechanizmy dokonywania p豉tno軼i, opisane s w zak豉dce regulamin.

16. Oferowane towary s fabrycznie nowe. Towar w rzeczywisto軼i mo瞠 nieznacznie r騜ni si od towaru prezentowanego na zdj璚iu.

17. Wszystkie ceny podane w Sklepie internetowym www.artpakdekoracje.com.pl zawieraj podatek VAT i s wyra穎ne w walucie polskiej.

18. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajduj帷ych si w sprzeda篡, wprowadzania nowych towarów, wycofywania towarów dotychczas dost瘼nych oraz przeprowadzania i odwo造wania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych.

19. Ilo嗆 towarów oznaczonych jako "promocje" lub obj皻ych akcj promocyjn, jest ograniczona. Realizacja zamówie na te towary nast瘼uje wed逝g kolejno軼i wp造wania do Sklepu zamówie od Klientów.

20. Do ka盥ego zamówienia, wed逝g 篡czenia Klienta zg這szonego przy sk豉daniu zamówienia, wystawiany jest paragon (lub faktura VAT). Paragon (lub faktura VAT) wystawiany jest po skompletowaniu i przygotowaniu do wysy趾i zamówionych towarów.

21. W przypadku, gdy zamówienie nie mo瞠 by zrealizowane, niezale積ie od powodu odst徙ienia od jego realizacji przez Sklep, Klientowi nie przys逝guj z tego tytu逝 瘸dne roszczenia poza roszczeniem do zwrotu zap豉conej ceny.

22. W przypadku niemo積o軼i zrealizowania zamówienia z winy Klienta, a w szczególno軼i w przypadku nieuzasadnionej odmowy odebrania towaru lub podania przez Klienta b喚dnych danych dotycz帷ych adresu, na który przesy趾a ma zosta dor璚zona, operator Sklepu – ARTPAK Halina Kumor zastrzega sobie prawo do obci捫enia Klienta wynikaj帷ymi z tego kosztami.

23. W przypadku uszkodzenia opakowania zewn皻rznego przesy趾i, Klient powinien odmówi jej przyj璚ia. Zawarto嗆 przesy趾i nale篡 sprawdzi przy jej odbiorze. W przypadku jakichkolwiek niezgodno軼i w zawarto軼i dostarczonej przesy趾i, Klient powinien sporz康zi, w obecno軼i kuriera lub pracownika poczty, protokó niezgodno軼i, który musi by podpisany przez Klienta i kuriera lub pracownika poczty dostarczaj帷ego przesy趾, pod rygorem odmowy zasadno軼i reklamacji. W takim przypadku Klient powinien niezw這cznie skontaktowa si ze Sklepem internetowym. Odebranie przesy趾i potwierdzone podpisem Klienta jest równowa積e z potwierdzeniem zgodno軼i zawarto軼i przesy趾i ze z這穎nym zamówieniem. Nie uszczupla to w niczym prawa konsumenta zawartego w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002r o szczególnych warunkach sprzeda篡 konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.

24. Warunkiem realizacji zamówienia s mi璠zy innymi pe軟e i prawdziwe dane Klienta, które jeste鄉y w stanie sprawdzi. Klient ma mo磧iwo嗆, na stronie Sklepu po zalogowaniu si, w zak豉dce "panel u篡tkownika", edycji swoich danych.

25. Klient, b璠帷y konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego mo瞠 odst徙i od umowy bez podania przyczyn, sk豉daj帷 stosowne o鈍iadczenie na pi鄉ie w terminie dziesi璚iu dni od dnia wydania towaru. Zwrot towaru b璠zie przyj皻y jedynie, gdy towar zostanie oddany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z do陰czonymi do niego przez Sklep lub producenta przedmiotami, a sam towar oraz akcesoria nie b璠 uszkodzone oraz zostanie zwrócona pe軟a dokumentacja. Zwrotowi nie podlegaj towary zawieraj帷e nagrania audialne lub wizualne oraz zapisane na no郾ikach programy komputerowe po usuni璚iu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, a tak瞠 towary o w豉軼iwo軼iach okre郵onych przez konsumenta w z這穎nym przez niego zamówieniu lub 軼i郵e zwi您anych z jego osob. Cena uiszczona przez Klienta za zwracany towar zostanie przekazana na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w o鈍iadczeniu o odst徙ieniu od umowy. Do o鈍iadczenia o odst徙ieniu od umowy nale篡 do陰czy dowód zakupu, gwarancj i inne przedmioty, które Klient otrzyma wraz z zamówionym towarem.

26. Do umowy w zakresie odpowiedzialno軼i za wady stosuje si ustaw Kodeksu Cywilnego, za w przypadku sprzeda篡 konsumenckiej ustaw o szczególnych warunkach sprzeda篡 konsumenckiej i zmianie Kodeksu Cywilnego.

27. Umowa sprzeda篡 zawierana jest mi璠zy Klientem, a ARTPAK Halina Kumor, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Bytomska 2.

28. Dane osobowe Klienta s przetwarzane zgodnie z "Ustaw o ochronie danych osobowych" z 29 sierpnia 1997r. i wykorzystywane s jedynie na potrzeby fakturowania i realizacji zamówienia. Klient ma równie prawo do zmiany swoich danych osobowych w zak豉dce "twoje dane" na stronie Sklepu, po wcze郾iejszym zalogowaniu si

29. Umowa zostaje zawarta w j瞛yku polskim.

30. ARTPAK Halina Kumor zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
Regulamin obowi您uje od 23 listopada 2009 roku.

Poufno嗆 i Bezpiecze雟two Transakcji
 
Z這瞠nie zamówienia jest równoznaczne ze zgod na przechowywanie i przetwarzanie przez firm danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883), która gwarantuje prawo wgl康u do w豉snych danych, ich poprawiania oraz usuni璚ia. Dane osobowe, które Pa雟two podaj podczas zakupów pozyskane s wy陰cznie w zwi您ku z dzia豉lno軼i sklepu.
Tw鎩 koszyk
Tw鎩 koszyk ...jest pusty
Bestsellery
Recenzje
Obecnie nie ma recenzji o produktach
Strona g堯wna | Promocje | Nowo軼i | Regulamin | Szukaj | Kontakt | Sklepy internetowe OSI Go3.pl